Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları
Yaptıracağınız bu sigorta ile elektronik cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

Üçüncü kişilerin veya İşletme personelinin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği ve sabotajından, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, hatalı dizayn ve malzemeden, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından, kavrulma, kararma, duman ve isten, deprem hariç fırtına, sel, seylap yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetlerden, su ve rutubet etkisinden ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, istisna edilmeyen diğer hallerden, kaynaklanan maddi zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini karşılar.

Bu sigorta ile isteğe bağlı verilebilecek ek teminatlar ise; seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı yer dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlanmaları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, deprem teminatı, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör), valf ve tüplerde meydana gelecek hasarlar'dır.

Makina Kırılması Sigortaları
Makina Kırılması Sigortası ile, tesislerde ani ve beklenmedik her türlü sebepten işletme kazaları, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, yüksek voltaj ile izolasyon hatalarından, atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden, santrifüj kuvvetinden kaynaklanan parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığından, su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğumadan, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma ve deformasyonlardan, fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisna edilmeyen diğer sebeplerden kaynaklanan maddi zararların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame masrafları temin edilir.

Bu teminat ile matkap, makas, bıçak, vb. değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi şart olan sarf malzemeleri temin edilemez.

Makina kırılması poliçesine isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek ek teminatlar;

Kazanlar vb. için fiziki infilaklardan meydana gelecek ziya ve hasarlar, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör), makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, İş makinaları vb.için müteharrik makinalar için geniş kasko klozu.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası (C.A.R)
Bu sigorta inşaat sahasında bulunduğu sırada, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini karşılar.

Montaj Bütün Riskler Sigortası (E.A.R)
Montaj sigorta poliçesi; bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde,montaj sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz Paket Sigortası ile doğalgaz bina iç tesisatı proje / yapım / dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden, tesisatta meydana gelebilecek hasarları, teminat altına alınmaktadır.

Aşağıda yazılı risklerin gerçekleşmesi durumunda ilgili sigorta genel şartları çerçevesinde Sigortacı,

Montaj Tüm Riskler Teminatı
Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigortaya konu tesisatta meydana gelebilecek hasarları,

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı
Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararları,

Makine Kırılması Teminatı
Sigortaya konu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca sigortaya konu tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde,

sözleşme bedeli ve her halükarda poliçede yazılı limite kadar temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Elekt. Cihaz Sigortası

Sigortamız ile Elektronik cihazlarınız güvence altında!

Nitelikleri, Sayıları, imalat yılları ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, yenilenme ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebepten ve özetle;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı tasarım ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma çalışmalarından,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler (Deprem hariç),
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarıve istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini teminat altına alır.

Önemli Uyarı
Elektronik Cihaz Sigortası ile teminat altına alınan cihaz veya makinelerin sigorta bedeli, yeni model değeri (yeni değer + nakliye + montaj + gümrük + vergi + resim + harç ve masrafları dahil) olmalıdır. Yeni cihazın veya makinenin değeri, bir cihazın veya makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek yeni model cihazın veya makinenin bedelidir.

Ek Teminatlar
Seyyar ve Taşınabilir CihazlarPoliçede marka, model ve seri numarası yazılı taşınabilir elektronik cihazın riziko mahalli dışında uğrayacağı ziya ve hasarlar aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde teminata dahil edilebilir.

a) Halka açık kapalı mekanlarda vuku bulacak gasp dışında kalan hırsızlık olayları ve kaybolma,
b) Cihaz veya cihazların motorlu kara taşıt araçlarında bulundukları sürede çalınması durumunda teminat; (1) Aracın üst kısmının sac ve benzeri sert malzemeden yapılmış olması, (2) Aracın park edildikten sonra kilitlenmiş olması, (3) Hırsızlığın 06.00 ve 22.00 saatleri arasında yapılmış olduğunun kanıtlanması, (4) Cihazın dışarıdan görünmeyecek şekilde aracın bagajına konmuş olması koşullarıyla geçerlidir.(Aracın kapalı bir garajda veya bekçisi bulunan bir otoparkta bulunması halinde zaman kısıtlaması geçerli olmayacaktır.)

Yukarıda yazılı teminata ilave olarak, şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamında aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek zararlar ek prim karşılığı dahil edilebilir:
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri
 • Terörizm

Makine Kırıl. Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü olaydan ortaya çıkabilecek hasarları teminat altına alır.

Poliçe üzerinde marka, model ve seri numarası yazılı makinelerin karşılaşabileceği aşağıda yazılı hasarlara ek olarak, istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

 • İşletme kazaları,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrikle enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile yalıtım hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri (alevsiz yanma)
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinin neden olduğu parçalanmalar,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla ortaya çıkan ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

Not:
1) Bu teminatda; deprem, sel, seylap, alevli yangın, hırsızlık teminatı bulunmamaktadır. Makine Kırılması teminatı alan sigortalının ayrıca yangın işyeri poliçesi teminatı alması gerekmektedir.

2) Bu sigorta ile teminat altına alınan cihaz veya makinelerin sigorta bedeli, yeni model değeri (yeni değer + nakliye + montaj + gümrük + vergi + resim + harç ve masrafları dahil) olmalıdır. Yeni cihazın veya makinenin değeri; bir cihazın veya makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek yeni model cihazın veya makinenin bedelidir.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, bu poliçe kapsamında aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek zararlar ek prim karşılığı dahil edilebilir:
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri
 • Terörizm

İnş. Riskler Sigortası

İnşaat Riskler Sigortası ile binanız olası risklere karşı güvence altına alıyoruz.

Bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler; uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer tüm hususlar güvence altına alınmaktadır.

İnşaat Sigortası, kullanılan inşaat malzemelerinin inşaat alanına indirilmesiyle başlayıp, inşaatın bitmesiyle (geçici kabule kadar) beraber sona erer. Geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki süre için dar kapsamlı inşaat sigortası teminatı başlar.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir.

Montaj Riskler Sigortası

Şantiyeleriniz Montaj Bütün Riskler Sigortası ile artık daha güvenli!

Montaj Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler, uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, dört haftalık tecrübe devresi, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer durumlar teminat altına alınmaktadır.

Montajın yapımında kullanılan montaj malzemelerinin montaj alanına indirilmesiyle başlayıp, montaj işinin bitmesiyle (4 haftalık tecrübe süresi dahil) teminat sona erer.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir.

Poliçe üzerinde marka, model ve seri numarası yazılı makinelerin karşılaşabileceği aşağıda yazılı hasarlara ek olarak, istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

Teminatlar

 • Geçici Şantiye Tesisleri
  Şantiye binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üzerinde bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunu kararlaştırmışlardır.

 • Enkaz Kaldırma Masrafları
  Sigortalı ve Sigortacı taraflar toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve yığılmaların altında kalan sigortalı malzemenin çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri ile gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

 • İnşaat Makineleri (CPM)
  İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları ( Bütün Muhataralar ) ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve ekipmanların, işlerin temin edilmişse bitimini izleyen dönemde veya varsa, iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

 • Yurtiçi Taşımalar
  Sigorta ettiren tarafından poliçe belirtilen sefer sahası dahilinde hava ve suyolu kullanılarak yapılan taşımalar hariç kalmak üzere poliçe üzerinde yazılı bedel ile her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır.

 • Mevcut Tesisler
  Sigortalının mülkiyetinde, zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat sırasında oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır. Sigorta teminatı kapsamına alınacak mal ve tesisler için Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak teminat kapsamına alınan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamında inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır.

  Vibrasyon veya taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir. Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir.

  İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlardan, (b) Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masraflarından ötürü sigortacı sorumluluk taşımayacaktır.

 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
  Poliçe kapsamına giren risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu bu hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla sigortalının yapacağı fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderleri de temin edilmiştir.

  Uçakla taşıma masrafları teminat kapsamı dışındadır. Hasar anında eksik sigorta yapıldığı anlaşılır ise tazminat gerçek sigorta değeri ile sigortalanan bedel arasındaki farka doğru orantılı olarak azaltılır.

 • Deprem
  Deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır.

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
  Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör sonucu sigortalı kıymetlerin doğrudan doğruya göreceği kayıp ve zararlar, aşağıda belirtilen şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde genişletilmiştir:

  Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör tanımı, kapsamı ve gerçekleşme koşulları aşağıdaki gibidir:

  (1) Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda ‘Özel Şartlar' Md. 2'de yer alan eylemler kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar, ( 2) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda ‘Özel Şartlar' Md. 1 belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (3) Grev, lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve zararlar ile, (4) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda sayılan girişimleri önlemek ve/veya oluşacak zararı en aza indirmek amacıyla uyguladığı inzibati tedbirler sonucu oluşacak kayıp ve zararlar, ek teminat kapsamına girerler. (5)Terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar, teminata ilave edilmiştir. Bu klozda "Terör”; Baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anasaya'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet Otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya Genel Sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ve kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemdir. Örgüt iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsar. (6) Kötü Niyetli Hareketler Klozu: Sigortalı ve sigortalının usul füru ve sözleşmesel ilişki de bulunduğu kişiler dışındaki herhangi bir 3.Şahsın sigortalıya zarar vermek maksadı ile gerçekleştirdiği kötü niyetli eylemler ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerin tahrip edilmesi, yıkılması, bozulması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık yoluyla verilen maddi zararlar bu kloz kapsamında değildir. İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, işbu poliçenin ilgili Genel Şartlarında öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

  Ancak:
  (1) Bu kloz ile sağlanan teminat, İnşaat Sigortaları Genel Şartları, işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tabidir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenlemelerin tümü, aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte işbu kloz kapsamında temin edilen riskler için de aynen geçerlidir.(2) Aşağıda düzenlenen Özel Şartlar sadece işbu kloz teminatı açısından geçerli olup, diğer koşulların tümü, böyle bir zeyilname bulunmasa idi uygulanacağı gibi, poliçe genel ve özel şartlarına tabidir.

  Özel Şartlar
  (1) Sigortacının (a) işbu teminat kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak işin durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (b) Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin müsadere edilmesi, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (c) İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (d) Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile, poliçede belirtilen terör limitini aşan ödemeler bununla birlikte, yukarıdaki (b) ve (c) maddelerinde yer alan hükümler sigortacının sigortalıya karşı kamu otoritesinin iş konusu nesneleri müsadere etmesi, iş veya yönetime süresiz olarak el koymasından önce veya sürekli müdahaleler arasında oluşan maddi hasarları ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır.

  (2) Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır:
  (a) Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler, (b) Yağmalama, kısmi veya topluca ayaklanmaya dönüşen halk hareketleri, askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, terörist hareketler, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri, (c) Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri.

  Bu istisna hükümlerinden hareketle, herhangi bir tazminat talebi veya davaya muhatap olmaları halinde sigortacıların, hasarın teminat kapsamına girmediği yolundaki savunmaları karşısında, aynı hasarın sigorta teminatı içinde olduğunu iddia eden sigortalılar, bu iddialarını ispat ile yükümlüdürler.

  (3) Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda, sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten poliçe üzerinde belirtilen vade bitiş tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür.

 • Kusurlu Dizayn
  İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları (Bütün Muhataralar) nın Teminat Dışında Kalan Haller başlığının 3. maddesi (d) fıkrasının kaldırıldığı ve (e) fıkrasının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

  "d" Kusurlu malzeme ve/veya işçilik ve/veya kusurlu plan, proje ve çizimler nedeniyle oluşan kayıp ve zararların onarımı değiştirilme veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup, doğru inşa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için uygulanmayacaktır.

 • 3. Şahıs Sorumluluk
  Sigortalı, sigortaya konu işlerin ifası sırasında, sigorta geçerlilik süresi içinde kalmak kaydıyla, meydana gelen bir olay sonucunda (a) Üçüncü şahısların ölmesi veya bedeni zarara uğraması, (b) Üçüncü şahıslara ait mal ve kıymetlerin ziya ve hasara uğraması sebebiyle, işbu sigortada gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin Hukuki Sorumluluk hükümleri ve aşağıda belirtilen haller ve özel şartlar çerçevesinde poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminat kapsamına alınmıştır.

  Sigortacı, ayrıca bu teminat ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, Temin edilen meblağ, tazminat, her türlü faiz ve avukatlık ücretleri dahil dava masrafları toplamı olarak, işbu sigortada belirtilen limitlerle sınırlıdır. Cezai takibattan doğan diğer masraflarla, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller:
  (a) Herhangi bir mülkün ya da yapının vibrasyon veya taşıyıcı, destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararlar, (b) Bakım devresinde meydana gelen zararlar, (c) Çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar, (d) Bir kaza sonucu ani olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği zararları.

  Taraflar, aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk hallerinin teminat kapsamı dışında kalacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

  (a) Bir mukavelenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, (b) Ana teminat kapsamında temin edilebilir herhangi bir kıymetin, ikame, onarım, iyileştirme veya yeniden yapımı için gerekli olan masraflar, (c) Her türlü netice hasarları, (d) Sigortalının ve/veya sigortalıya bir hizmet veya vekalet münasebeti ile bağlı kimseler ve sigortalının aile efradının uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar ve bunların zilliyet, emanet veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika olunacak ziya veya hasarlar nedeniyle ortaya çıkan talepler, (e) Her türlü kara, hava ve deniz araçlarının neden olacağı zarar,(ancak iş makinelerinin şantiye sahası içindeki faaliyetleri sebebiyle verebilecekleri zararlar teminata dahildir. ), (f) Bir kaza sonucu ve ani olmayıp, zaman içerisinde ortaya çıkan her türlü çevre kirliliği zararları,

  Özel Şartlar:
  (a) Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişilerle doğrudan temasa geçerek, anlaşma yapma hakkına sahiptir, (b) Sigortacının açık onayı olmadıkça, Sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz, (c) Sigortalı, bu teminat kapsamına girebilecek herhangi bir olay vukuunda dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalması halinde:(1) Durumu sigortacıya derhal bildirmek ve tazminat talebi veya cezai takibatla ilgili olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi belgeleri sigortacıya vermek, (2) Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata gerekli vekaletnameyi vermek, (3) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin, rizikonun gerçekleştiği yerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek ile yükümlüdür.

 • Çapraz Sorumluluk
  Temin edilmişse 3. şahıs mali sorumluluk teminatı, işbu sigorta poliçesinin "Sigortalılar” bölümünde yer alan gerçek ya da tüzel kişilerin her birini, sanki bunlar adına müstakil bir sorumluluk poliçesi düzenlenmiş gibi 3. şahıslara ve birbirlerine karşı verecekleri maddi ve bedeni zararlara karşı temin eder. Ancak (a) teminat altına alınmış veya alınabilecek değerlerin, istisna kapsamında olsalar veya muafiyet altında kalsalar bile uğrayabilecekleri kayıp ve hasarlardan doğan sorumluluklar ile, (b) İşçi ve memurların işveren mali mesuliyet ve/veya sosyal sigortalar teminatına sahip olsalar da, olmasalar da tutulacakları hastalıklar, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri kaza ve yaralanmalar nedeniyle doğacak sorumluluklar, çapraz sorumluluk teminatına girmezler. Her hal ve koşulda çapraz sorumluluk teminatı uyarınca sigortacının ödeyebileceği toplam tazminat tutarı, işbu sigortada belirtilen, her bir olayda meydana gelebilecek hasar veya hasarlar dizisinin toplam tazminat tutarını aşamaz.

 • Uçakla Taşıma Ek Giderleri Teminatı Klozu
  Sigorta kapsamına giren herhangi bir hasar neticesinde hasarın giderilmesi ya da en aza indirilmesi amacıyla sigortalı tarafından yapılacak uçakla taşıma masrafları temin edilmektedir.

 • Bakım Devresi Klozu
  Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulünün yapılması yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.

  I.Teminatın Kapsamı
  İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta; (1) Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar, temin edilmiştir.

  II. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller
  Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

  III. Teminat Dışında Kalan Haller
  Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

  (a) Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması, (b) Her türlü doğal afetler, (c) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, (d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, (e) Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi, (f) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.

  İHTAR: Bu teminat poliçede belirtilen bakım devresi süresi ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.