Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabileceğiniz finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım(birikim) ürünüdür.

Hayat Sigortaları, öncelikli olarak ana teminat olan vefat teminatını içerir. Sigortalının vefat etmesi veya başına istenmeyen bir olay gelmesi durumunda devreye girer. Hayat Sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu kişi ya da kanuni varislere sigorta poliçesinde belirtilen teminatları öder, böylece olası mali güçlüklerin yaşanması engellenir.

Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kritik Hastalıklar gibi teminatlara da sahip olmak mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

 • Kaç çeşit hayat sigortası vardır?

  Hayat sigortaları genel olarak ikiye ayrılır:
  Tam Koruma Hayat Sigortası, Poliçe özelliklerine bağlı olarak, riskin gerçekleşmesi durumunda geride kalanlara veya size maddi güvence sağlayan sigorta çeşididir. Tam Koruma ürünlerinde teminat tutarları daha yüksektir. Birikim yaptırmaz.

  Birikimli Hayat Sigortası, birikim yapmanızı ve kendinizin ya da sevdiklerinizin finansal geleceklerini planlamanızı sağlar. Ayrıca tam koruma amaçlı hayat sigortası gibi olası risklerin finansal etkilerini minimize eder. Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ise teminat tutarları nispeten daha düşüktür. Birikim yaptırır.

 • Hayat sigortası yapılırken nelere dikkat edilmeli?

  Hayat sigortası yaptırırken yaşam biçimi, meslek, medeni hal gibi durumlar değerlendirilerek ihtiyaca uygun olan ürününün seçilmesi oldukça önemlidir. Riskli bir meslek grubunda çalışanlar ya da eşleri çalışmayan kişiler için risk ürünleri daha anlamlıdır. Çeşitli sebeplerle birikim yapmayı hedefleyen bireyler içinse birikim ürünleri tercih sebebidir.

  Yapılan tercih sonucunda hayat sigortası teklifinde yer alan soruları doğru bir şekilde yanıtlandırmak çok önemlidir. Verilen cevapların yanlış olduğunun anlaşılması durumunda Aegon, sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep ederek sözleşmeyi yürürlükte tutulabilir.

 • Sigortalı, sigorta ettiren ve lehtar ne anlama gelir?

  Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehdar olarak seçebilir.

 • Hayat sigortası sözleşmemde hangi kesintiler yapılabilir?

  Hayat grubu sigortalarında gider payı hesaplamaları, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı kesintileri, tarifelerin özelliklerine göre belirlenen oranlarda yapılır. Aynı zamanda, sözleşmede belirtilen süre dolmadan sigortadan ayrılma durumunda, erken ayrılma kesintisi uygulanır.

 • Hayat sigortası primleri için vergi avantajından yararlanılabilinir mi?

  Birikimli planların P'si, korunma planlarının ise tamamı vergi indiriminden faydalanabilir.

 • Hayat sigortasında biriken primlerden borç alınabilir mi (İkraz)?

  Birikimli hayat sigortalarında, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine, ürünün kriterlerine göre ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para alınabilir.

 • Hayat sigortası poliçesinin prim ödemelerini durdurabilir miyim (tenzil)?

  Bazı Koruma Amaçlı Hayat Sigortalarında ödeme yapılmadığı takdirde poliçeniz iptal edilir. Bazı Birikimli Hayat Sigortalar'ında ise en az bir yıl ödeme yapılmış olması dikkate alınır. 1 yıldan sonra yapılmayan ödemelerde 6 ay ara hakkı verilir. Ancak yine de sigorta ettiren tarafından primler ödenmiyorsa o güne dek yatırılan primler belli bir kesinti oranıyla geri ödenir ve poliçe sona erer.

 • Sigortacılıkta iştira ne demektir?

  Birikimli hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın alması ve sonlandırmasıdır.

 • Teminat tutarı neye göre belirlenir?

  Teminat tutar yaşı, ödemek istenilen tutar ve verilen beyan doğrultusunda ortaya çıkan risk analizine göre belirlenir.

 • Hayat sigortamı yaptırdıktan sonra primlerin para birimini değiştirilebilir mi? Örneğin USD iken TL olabilir mi?

  Hayır. Her ürün kendine ait bir para cinsi ile ilerler. USD olarak başlayan bir poliçe, Euro / TL'ya çevrilemez.

 • Hayat sigortası poliçesi başka birisine devredilebilir mi?

  Birikimli hayat sigortasında poliçe başka birine devredilebilir. Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortalarında devredilemez.

 • Hayat Sigortası, özel sağlık sigortası yerine geçer mi?

  Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda sigortalının ya da sevdiklerinin yaşam standartlarının korunmasını sağlayan finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım (birikim) ürünüdür. Sağlık Sigortası ise, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin ya da tanı ve tedavi işlemlerinin karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.

 • Yasal varisi olmayanlar için Hayat Sigortası uygun bir tercih mi?

  Evet, yaşam kaybı durumunda sahip olunan hayat sigortasından faydalanması için istenilen kişi ya da kurum seçilebilmektedir. Üstelik faydalanacak kişi veya kurumlar için herhangi bir sayı sınırı da olmamaktadır. Örneğin, yaşam kaybı durumunda tazminatınız sigortalı tarafından belirlenen bir veya birden fazla hayır kurumuna ödenebilir.

 • Poliçe süremin uzun olmasının avantajı var mı?

  Evet, hayat sigortalarında poliçe süresi arttıkça, avantajlar da artmaktadır. Birikimli ürünlerde, poliçe süresi uzadıkça elde edilen kar payı da daha yüksek olacaktır. Risk ürünlerinde ise, hem uzun süreli prim garantilerine sahip olunurken, hem de kısa süreli poliçeleri yenilerken yapılacak risk değerlendirme sonucu sigortalanmama ya da daha yüksek prim ödeme gibi riskler de minimize edilmiş olunur.

 • Prim miktarı zaman içinde değiştirilebilir mi?

  Risk ürünlerinde teminat üzerinden prim hesaplandığı için prim tutarı değişikliği yapılamamaktadır. Ancak birikimli ürünlerde, prim arttırma/azaltma talepleri yıllık asgari prim seviyesinin altına inmemek ve Özel Şartlarda yazılı olan prim kurallarına aykırı olmamak şartıyla yapılabilmektedir. Prim arttırma durumunda vefat teminatı tutarı artacağı için, yapılacak değişiklik risk değerlendirme sonucuna göre Aegon'un kabulüne bağlıdır.

 • Poliçe süresi başladıktan sonra Aegon prim tutarında değişiklik yapar mı?

  Para birimi Türk Lirası olan poliçelerde, prim tutarı artışı enflasyona endeksli olarak otomatik yapılmaktadır. Para birimi döviz olan poliçelerde ise, primler süre boyunca sabit kalmaktadır. Zaman içerisinde kurdaki artış/azalış, söz konusu poliçelerdeki teminat(lar)ı etkileyen kur riskini dengelemektedir.

 • Hayat Sigortası ile BES arasındaki fark nedir?

  Eğer duyulan temel kaygı, emekli olduktan sonraki yaşam standardının korunması ise tercih edilmesi gereken ürün Bireysel Emeklilik ürünü olacaktır. Bununla birlikte, emeklilik dönemi dışında ve 56 yaşından önce kullanılmak isteniyor ve çeşitli birikim ihtiyaçlarına (örneğin çocuğunuzun eğitimi gibi) yönelik bir planlama yapılmak isteniyorsa doğru ürün Birikimli Hayat Sigortalarıdır.

 • Emeklilik ve Hayat Sigortaları arasında seçim yapılırken nelere dikkat edilmeli?

  Risk koruma isteniyor mu? (Koruma ihtiyacı karşılanıyor mu?)
  Hayat sigortası, sadece birikim amaçlı bile olsa içinde mutlaka vefat ve sakatlık teminatı barındırır. Bireysel emeklilik herhangi bir teminat içermez, sadece birikim yapar. Ancak teminatlar arzu edilirse ek olarak alınabilir.

  56 yaşından önce kullanılacak mı? (Aktif çalışma hayatından önce mi, sonra mı?) Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları bulunabilirken, bireysel emeklilik sistemi söz konusu teminatları içermemekte, sadece birikim amacı taşımaktadır. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için en az 10 yıl boyunca sistemde kalınması ve 56 yaşın tamamlanması gerekmekte olup birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmamaktadır.

  Prim olarak yatırılan paraya getiri garantisi isteniyor mu?
  Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir tutar yoktur.

 • Reasürans ne demektir?

  Reasürans, sigortanın sigortasıdır. Sigorta şirketi veya sigortalı adına yurt içinde kapsam dışında veya kapasite üstündeki risklere teminat bulunmasını sağlar. Yurt dışında bulunan yabancı broker şirketlerinin ve müşterilerinin Türkiye'deki yatırımları için özel global poliçeleri Türkiye'ye adapte ederek bunların poliçeleştirilmesine yardımcı olur ve ülkemizdeki sigorta işlerinde ve hasarlarda hizmet verir.

 • Devlet Güvencesi ne demektir?

  Hayat sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetleme Kurulu, şirket içi ve dışı bağımsız kurumlar tarafından denetlenmektedir. Hayat sigorta şirketleri kuruluşlarında gerekli şartları, yerine getirse dahi, serbestçe her sigorta ürününü oluşturup dilediği gibi satış ve pazarlama faaliyetini sürdüremez. Hayat sigortacılığında sigorta sahiplerinin birikimlerinin ve teminatlarının koruma altına alınması amaçlandığı için birikimlerin ve poliçe özelliklerine göre değişen yatırım getirisi belirli miktara kadar devlet güvencesi altındandır. Bu amaçla sigorta şirketlerinin teminat vermesi, yani işleri karşılığında parasal bir değer oluşturması gerekmektedir. Hayat sigortası şirketleri tarafından ayrılan karşılıklar (birikimler), Hazine Müsteşarlığı lehinde nakit ya da nakte çevrilebilir bir şekilde blokaja tabi tutulur. Teminatlar şirket yönetimi ve devletin hiçbir kurumu tarafından kullanılamaz, harcanamaz, haciz edilemez ancak şirketin zora girmesi halinde sadece sigortalılara ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı'nca kullanılabilir. Devletin hiçbir kurumu hiçbir şekilde ilgili teminatları kullanamaz, başka bir amaç için harcayamaz. Ayrıca teminatların kullanılmasına ihtiyaç olmaksızın Hazine Müsteşarlığı, hayat sigorta şirketinin ödeme güçlüğü içine girmesini beklemeksizin şirketin sermaye arttırmasını talep edebilir. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda hayat sigorta fonlarının yönetimine el koyabilir. Hayat sigortaları kapsamındaki birikimlere tanınan devlet güvencesi, hiçbir yatırım enstrümanına sağlanmadığı için aslında benzersizdir. Örneğin banka mevduat hesapları kişisel hesap olmak kaydıyla anapara olarak sadece belirli bir limite kadar devlet güvencesi altındadır. Faiz miktarı ise hiçbir şekilde devlet güvencesi altında değildir.

 • Hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altında mıdır?

  Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır.

 • Hayat sigortasının finansal faydası bankadaki mevduat faizi ile mukayese edilir mi?

  Birikimli hayat sigortaları finansal getiri sağlayan ürünler olduğu için banka mevduat faizleri ile kıyaslanılabilir.

 • Birikim yapmak için Aegon'u tercih eden müşteriler, bankadakine benzer bir getiri sözlerine karşılık, bir bankanın sağlayacağı getiriden çok daha fazlasını kazanırlar. Üstelik vergi avantajı sayesinde ödenilen primlerin belirli bir kısmı da sigorta ettire

  Hangisinin finansal getirisi iyidir? Hayat sigortasının mı banka mevduat faizinin mi?

 • Satın alınan Hayat Sigortasının poliçe süresini değiştirmek mümkün mü?

  Poliçe yürürlüğe girdiği tarih itibariyle süresini değiştirmek mümkün değildir. Baştan kabul edilen süre geçerlidir. Erken sonlanması halinde hayat sigortası genel ve özel şartları geçerli olacaktır.

 • T.C. vatandaşı olmayanlar hayat sigortası yaptırabilir mi?

  Evet, ilgili bilgi ve belgeleri eksiksiz verildiği takdirde, değerlendirme sonucu bir hayat sigortası sahibi olunabilmektedir.

 • Hayat sigortası poliçeleri haciz edilebilir mi?

  Bir hayat sigortası sözleşmesi sonlanmadan haciz işleminin uygulanması mümkün değildir.

 • Hayat sigortasındaki genel şartlar nelerdir? (Haciz edilemez, veraset kanunu, teminat miktarı gibi)

  Hayat sigortasındaki genel şartlar için Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan bilgileri inceleyebilirsiniz. http://www.tsb.org.tr/hayat-sigortalari-genel-sartlari.aspx?pageID=483

 • Hayat sigortamın aylık ödemesi sigortalı haricinde bir başkası tarafından yapılabilir mi?

  Hayat sigortalarında bir kimsenin hayatı, başka biri tarafından yaşam kaybı gibi ihtimallere karşı sigorta ettirilebilir. Yani hayat sigortası poliçesinde ödeme, sigortalı haricinde bir başkası tarafından yapılabilmektedir. Ödemeyi yapan kişi "sigorta ettiren", sigorta sözleşmesi yapılan kişi ise "sigortalı" olarak tanımlanmaktadır.

 • Kredi Hayat Sigortası nedir ve neden önemlidir?

  Kredi Hayat Sigortası bankalardan kullandığınız; konut, araç, ihtiyaç gibi kredilerin geri ödeme süresi boyunca vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda geride kalan sevdiklerinizi, karşılaşabilecekleri muhtemel borç yükünden korumak için özel olarak tasarlanmış bir hayat sigortasıdır. Yani zorunlu değil ama gerekli bir uygulamadır. Risk gerçekleştiği tarihte poliçenizde belirtilen teminat bedeline istinaden kalan kredi borcunuz sigortanız tarafından karşılanır ve yakınlarınız hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.

 • Kredi Hayat Sigortası’nı kredi aldığınız bankadan almak zorunda olmadığınızı biliyor musunuz?

  Kredi hayat sigortası için seçtiğiniz kurum, kredi aldığınız bankadan farklı bir sigorta şirketi olabilir. Yasal olarak kredi kullandığınız bankadan sigorta satın alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Kredinizi bankadan, sigortanızı ise Yazgan'dan alabilirsiniz.

Teklif Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.